اطلاعات کاربردی 

با توجه به سطح فعالیت مجموعه برندبرتر در راستای بهبود خدمات ، نوع فعالیت و خدمات با توجه به اهداف موجود از طریق دامنه و ساب دامنه برند برتر جداسازی شده است.

نوع خدمات بسته به فعالیت مجموعه از طریق دامنه هاو ساب دامنه های زیر در دسترس کاربران میباشد .

{دامنه اصلی مجموعه برند برتر}

www.berandbartar.com

www.berandbartar.ir

www.berandbartar.net 

{کالانمای برند برتر}

www.mag.berandbartar.com

{هاست برند برتر}

www.host.berandbartar.com

www.host-berandbartar.ir

{سامانه پیامکی برند برتر}

www.sms.berandbartar.com

www.sms.host-berandbartar.ir

{سامانه نرم افزار برند برتر}

www.app.berandbartar.com

{ساخت تیزر و انیمیشن برند برتر}

www.video.berandbartar.com

 

 

« برگشت